Lot Information

Lot 050

Shear

Niagara shear, model IR4, sn 61201, 4', 10 ga., w/backgauge.